ประวัติและข้อมูลทั่วไปตำบลบางพรม

ประวัติความเป็นมา

          ความเป็นมาของตำบลบางพรม  คำว่า “บาง” หมายถึง เป็นชื่อถิ่นที่อยู่ คำว่า “พรม” หมายถึง  พื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์  ดังนั้นคำว่า “บางพรม” จึงหมายถึง ถิ่นที่อยู่ซึ่งมีน้ำอุดมสมบูรณ์  ซึ่งตำบลบางพรมเป็นตำบลที่เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอบางคนทีกับอำเภออัมพวา  แต่เดิมตำบลบางกระบือครั้งหนึ่งเคยรวมกับตำบลบางพรม แต่ต่อมาได้ยกฐานะตำบลบางกระบือขึ้นเป็นตำบลใหม่  ส่วนตำบลบางพรมได้ยกรวมกับตำบลบางพลับ

 

ภูมิประเทศ

           ตำบลบางพรมเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอบางคนที ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางคนที ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร


           ทิศเหนือ       จรดตำบลกระดังงา    อำเภอบางคนที            ทิศใต้         จรดตำบลบางช้าง  อำเภออัมพวา
           ทิศตะวันออก  จรดตำบลบางกระบือ  อำเภอบางคนที           ทิศตะวันตก  จรดตำบลบางกุ้ง  อำเภอบางคนที

 

^