ยุทธศาสตร์การพัฒนา/นโยบายการบริหาร

 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  มี  6  ยุทธศาสตร์  16  แนวทาง ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  1.1   เสริมสร้างความเท่าเทียมและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
  1.2   เสริมสร้างธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างโอกาสให้ชุมชน
  2.1   ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
  2.2   อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  2.3   ส่งเสริมสนับสนุนสืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
  3.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3.2  รักษา ทำนุ บำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3.3  บำบัดและจัดการสิ่งปฏิกูล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการสงเคราะห์
  4.1  สนับสนุนสวัสดิการชุมชนและทุนทางสังคม
  4.2  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน
  5.1  เสริมสร้างการศึกษา
  5.2  เสริมสร้างสุขภาพ อนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต
  5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  5.4  ด้านการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบเมือง   
         และการจัดทำผังเมือง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ การปกครอง
  6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น
  6.2  การบริหารงานบุคคล ค่าใช้จ่ายประจำ ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์
 
นโยบายการบริหาร
        เพื่อให้การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จึงกำหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้
        1.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
        2.  นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  (คุณภาพชีวิต)
        3.  นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา  การกีฬาและนันทนาการ
        4.  นโยบายด้านการส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
        5.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        6.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        7.  นโยบายด้านการบริหาร
        8.  นโยบายด้านสาธารณสุข

 

^