Personnel

สำนักงานปลัด

 • thumbnail

  นายชุศักดิ์ เกิดช้าง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวรริดา กลิ่นจันทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางกาญจนา แตงจันทรา

  นักบริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอุดมพร อุดมสวัสดิ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายสำราญ คงนาม

  ภารโรง

 • thumbnail

  นางสาวสรัญญา สกุลนุ่ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

^