Personnel

ส่วนการคลัง

 • thumbnail

  นางทัศนีย์ ไชยศรี

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา ฟักอ่อน

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา สังข์ทอง

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา ปัญญสิน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเิงินและบัญชี

^