Personnel

ส่วนการคลัง

 • thumbnail

  นางทัศนีย์ ไชยศรี

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา ฟักอ่อน

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 5

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา สังข์ทอง

  นักวิชาการเงินและบัญชี 4

 • thumbnail

  นายธวัชชัย นพคุณ

  นักวิชาการพัสดุ4

 • thumbnail

  นางสาวทัศนียา ศุภผล

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา ปัญญสิน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเิงินและบัญชี

^