Personnel

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายโอภาส ลิ้มสุวรรณ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางสาวพิศมัย สุรศิลป์

  ครูผู้ดูแลเด็ก 3

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา ปุโรทกานนท์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

^